پایان نامه ها

پایان‌نامه رایگان b (1422)

1-6-2- تعاریف عملیاتی141-7 -انواع متغیرها15خلاصه فصل اول16فصل دوم ادبیات تحقیق2-مقدمه172-1- مبانی نظری تحقیق182-1-1- تاریخچه مالیات در ایران182-1-2- تعریف مالیات222-1-3- هدف از وصول مالیات چیست؟232-1-4-مبنای مالیات262-1-5- ظرفیت مالیاتی272-1-6- تعلق مالیاتی272-1-7- اهمیت و جایگاه مالیات282-1-8- مالیات بر ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ها

تحقیق رایگان b (1418)

چکیده:1مقدمه:2فصل اول: کلیات تحقیق1-1 مقدمه42-1تاریخچه مطالعاتی53-1 بیان مساله64-1چهار چوب نظری تحقیق75-1فرضیه های تحقیق86-1 اهمیت و ضرورت تحقیق87-1اهداف تحقیق101-7-1اهداف اصلی102-7-1 اهداف فرعی108-1 قلمرو تحقیق111-8-1قلمرو مکانی112-8-1قلمرو زمانی11فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق1-2 مقدمه132-2تعریف مشتری141-2-2مشتری کیست ؟142-2-2درمجموع می ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ها

مقاله دانلود b (1419)

1-8- عوامل موثر بر گل انگیزی و گل آغازی…………………….10 1-8-1- نور………………………..11 1-8-2- دما………………………11 1-8-3- رطوبت………………..11 1-9- میوه دهی………………..12 1-10- تشکیل میوه………………….12 1-11- ریزش میوه………………..13 1-11-1- الگوی ریزش……………………13 1-11-2- الگوی رشد میوه …………………14 1-12- منحنی رشد ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ها

تحقیق رایگان b (1420)

1-8- عوامل موثر بر گل انگیزی و گل آغازی…………………….10 1-8-1- نور………………………..11 1-8-2- دما………………………11 1-8-3- رطوبت………………..11 1-9- میوه دهی………………..12 1-10- تشکیل میوه………………….12 1-11- ریزش میوه………………..13 1-11-1- الگوی ریزش……………………13 1-11-2- الگوی رشد میوه …………………14 1-12- منحنی رشد ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ها

منبع تحقیق b (1421)

4-7) آزمون مقایسه میانگین تک نمونه‌ای:104فصل پنجم:1095-1) مقدمه1105-2) نتایج پژوهش1105-3) رتبه‌بندی عوامل:1125-4) تحلیل نتایج:1125-5) نتیجه گیری کلی1275-6) مقایسه نتایج تحقیق با تحقیقات پیشین:1275-7) محدودیت های تحقیق1285-8) پیشنهادها1285-9) پیشنهادها برای تحقیقات آتی:129پیوست ها131پرسشنامه132منابع ومآخذ137چکیده انگلیسی:143چکیده:هم اکنون ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ها

پایان‌نامه b (1411)

2-3-2- طرق اعلام ایجاب در ارتباطات الکترونیکی………………………………………………………………………352-3-3- وصول ایجاب به مخاطب……………………………………………………………………………………………….362-3-4- زمان انجام ایجاب و مدت اعتبار آن…………………………………………………………………………………372-3-5- ایجاب متقابل…………………………………………………………………………………………………………………39 سایت منبع 2-3-6- دعوت به معامله……………………………………………………………………………………………………………40 2-4- قبول………………………………………………………………………………………………………………………………412-4-1- معنا و مفهوم قبول…………………………………………………………………………………………………………41فهرست مطالبعنوان صفحه2-4-2- تعریف ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ها

دانلود مقاله b (1412)

2-3- انتخاب مته مناسب و بهبود نرخ نفوذ حفاری ……………………………………………………………………………………… 12 2-3-1- روش‌های حل مسئله ………………………………………………………………………………………………………………………. 12 2-3-1-1- روش هزینه به ازای حفاری ………………………………………………………………………………………………….. 14 2-3-1-2- مدل انرژی مخصوص …………………………………………………………………………………………………………….. 14 2-3-1-3- مدل بورگین- یانگ ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ها

منابع پایان‌نامه ارشد b (1413)

2-3- انتخاب مته مناسب و بهبود نرخ نفوذ حفاری ……………………………………………………………………………………… 12 2-3-1- روش‌های حل مسئله ………………………………………………………………………………………………………………………. 12 2-3-1-1- روش هزینه به ازای حفاری ………………………………………………………………………………………………….. 14 2-3-1-2- مدل انرژی مخصوص …………………………………………………………………………………………………………….. 14 2-3-1-3- مدل بورگین- یانگ ادامه مطلب…

By 92, ago