1-6-2- تعاریف عملیاتی14
1-7 -انواع متغیرها15
خلاصه فصل اول16
فصل دوم ادبیات تحقیق
2-مقدمه17
2-1- مبانی نظری تحقیق18
2-1-1- تاریخچه مالیات در ایران18
2-1-2- تعریف مالیات22
2-1-3- هدف از وصول مالیات چیست؟23
2-1-4-مبنای مالیات26
2-1-5- ظرفیت مالیاتی27
2-1-6- تعلق مالیاتی27
2-1-7- اهمیت و جایگاه مالیات28
2-1-8- مالیات بر ارزش افزوده32
2-1-9- تعریف مالیات بر ارزش افزوده33
2-1-10- تاریخچه ی مالیات بر ارزش افزوده در جهان33
2-1-11- تاریخچه مالیات برارزش افزوده درایران35
2-1-12- مزایا و نتایج اصلی استقرار نظام مالیات بر ارزش افزوده36
2-1-13- ویژگی های مالیات بر ارزش افزوده37
2-1-14- شیوه اجرایی مالیات بر ارزش افزوده38
2-1-15- محاسبه مالیات بر ارزش افزوده38
2-1-16- وظایف و تکالیف مودیان42
2-1-17- تخلفات و جرائم مالیاتی43
2-1-18- مشمولین ثبت‌نام در قانون مالیات بر ارزش افزوده45
2-1-19- فرار مالیاتی50
2-1-20- استرداد یا تهاتر اضافه پرداختی مالیات51
2-1-21- اجتناب مالیاتی و فرار مالیاتی52
2-1-22- تاریخچه فرار مالیاتی53
2-1-23- فرهنگ سازی مالیاتی65
2-1-24- عوامل موثر در ایجاد فرهنگ مطلوب مالیاتی66
2-1-25- نقش مالیات بر ارزش افزوده در اثربخشی نظام مالیاتی68
2-1-26- نیازمندیهای یک ساختار خوب مالیاتی69
2-1-27- صندوق فروش و مزایای استفاده از آن در اقتصاد کشور70
2-1-28- نقش شماره اقتصادی در تعیین مالیات71
2-2- مبانی تجربی تحقیق75
2-2-1-پیشینه تحقیقات داخلی75
2-2-2- پیشینه تحقیقات خارجی79
2-3- چارچوب نظری86
2-4- مدل مفهومی تحقیق89
2-5- فرضیات تحقیق90
2-5-1- فرضیه اصلی90
2-5-2- فرضیه های فرعی90
خلاصه فصل دوم ………………………………………………………………………………………………91
فصل سوم(روش تحقیق)

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

3-مقدمه92
3- 1- روش تحقیق93
3-2- فرایند تحقیق93
3- 3- جامعه آماری تحقیق94
3- 4- حجم نمونه و روش نمونه گیری95
3-5- ابزار جمع آوری داده ها95
3-5-1- پرسشنامه جرایم مالیاتی95
3-5-2- پرسشنامه جلوگیری از فرار مالیاتی96
3-6- شیوه جمع آوری داده ها97
3-7- روشهای تجزیه و تحلیل داده ها98
خلاصه فصل سوم98
فصل چهارم(یافته ها)
4-1- توصیف شاخصهای دموگرافیک (بررسی ویژگیهای عمومی)99
4-2 -وضعیت متغیرهای تحقیق103
4-3 -یافته های استنباطی107
4-3-2- فرضیه اصلی108
4-3-3- فرضیه های فرعی111
خلاصه فصل چهارم130
فصل پنجم( نتیجه گیری وبحث)
5-مقدمه131
5-1- نتایج تحقیق132
5-2- بحث137
5-3- پیشنهادات141
5-3-1- پیشنهادات برگرفته از نتایج تحقیق141
5- 3-2 – پیشنهادهایی برای محققین آینده142
5-4- محدودیّت‌های تحقیق142
خلاصه فصل پنجم143
پیوست ها
پیوست 1144
پیوست 2146
پیوست 3149
منابع156
فهرست جداول
جدول 3-1- نمره گذاری مولفه های پرسشنامه جرایم مالیاتی96
جدول 3-2- نمره گذاری مولفه های پرسشنامه جرایم مالیاتی97
جدول 4-1- توزیع فراوانی وفراوانی درصد جنسیتی کارکنان99
جدول 4-2- توزیع فراوانی وضعیت میزان تحصیلات کارکنان100
جدول 4-3- توزیع فراوانی وضعیت سابقه خدمت کارکنان102
جدول 4-4- آماره های توصیفی جرایم مالیاتی و مولفه های آن103
جدول 4-5 -آماره های توصیفی جلوگیری از فرار مالیاتی و مولفه های آن105
4-9-آزمون کلموگرف اسمیرنوف برای بررسی فرض نرمال بودن بودن متغیرها107
جدول 4-6- آماره های آزمون همبستگی پیرسون و اسپیرمن مربوط به رابطه بین جرایم مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی در اداره کل امور مالیاتی شهرستان کرمان109
جدول 4-7- آماره های آزمون همبستگی پیرسون و اسپیرمن مربوط به رابطه بین جرایم مربوط به عدم ثبت نام و جلوگیری از فرار مالیاتی در اداره کل امور مالیاتی شهرستان کرمان112
جدول4-8-آماره های آزمون همبستگی پیرسون و اسپیرمن مربوط به رابطه بین جرایم مربوط به عدم صدورصورتحساب وجلوگیری ازفرارمالیاتی در اداره کل امورمالیاتی شهرستان کرمان115
جدول 4-9-آماره های آزمون همبستگی پیرسون واسپیرمن مربوط به رابطه بین جرایم مربوط به عدم تسلیم اظهارنامه و جلوگیری از فرار مالیاتی در اداره کل امور مالیاتی شهرستان کرمان118
جدول 4-10-آماره های آزمون همبستگی پیرسون و اسپیرمن مربوط به رابطه بین جرایم مربوط به عدم ارائه دفاتر و اسناد و مدارک و جلوگیری از فرار مالیاتی در اداره کل امور مالیاتی شهرستان کرمان121
جدول 4-11- آماره های آزمون همبستگی پیرسون و اسپیرمن مربوط به رابطه بین جرایم مربوط به تأخیر در پرداخت و جلوگیری از فرار مالیاتی در اداره کل امور مالیاتی شهرستان کرمان124
جدول 4-12- تحلیل واریانس مدل رگرسیون میزان روابط چندگانه مولفه های جرایم مالیاتی (عدم ثبت نام، عدم صدور صورت حساب، عدم تسلیم اظهارنامه، عدم ارائه دفاتر واسناد و مدارک و تأخیر در پرداخت) با جلوگیری از فرار مالیاتی126
جدول 4-13-ضرایب مدل رگرسیون میزان روابط مولفه های جرایم مالیاتی (عدم ثبت نام، عدم صدور صورت حساب، عدم تسلیم اظهارنامه، عدم ارائه دفاتر واسناد و مدارک و تأخیر در پرداخت) با جلوگیری از فرار مالیاتی128
فهرست نمودارها
نمودار 3-1-گامهای فرایند تحقیق94
نمودار 4-1-درصدفراوانی جنسیتی کارکنان99
نمودار4-2- درصد فراوانی وضعیت میزان تحصیلات کارکنان101
نمودار4-3-درصد فراوانی وضعیت سابقه خدمت کارکنان102
نمودار 4-4-نمودارجعبه ای جرایم مالیاتی و مولفه های آن104
نمودار 4-5- نمودارجعبه ای جلوگیری ازفرار مالیاتیو مولفه های آن106
نمودار 4-6- نمودار پراکنش بین جرایم مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی در اداره کل امور مالیاتی شهرستان کرمان110
نمودار 4-7-نمودار پراکنش بین جرایم مربوط به عدم ثبت نام و جلوگیری از فرار مالیاتی در اداره کل امور مالیاتی شهرستان کرمان113
نمودار 4-8-نمودار پراکنش بین جرایم مربوط به عدم صدور صورت حساب و جلوگیری از فرار مالیاتی در اداره کل امور مالیاتی شهرستان کرمان116
نمودار 4-9- نمودار پراکنش بین جرایم مربوط بهعدم تسلیم اظهارنامه و جلوگیری از فرار مالیاتی در اداره کل امور مالیاتی شهرستان کرمان119
نمودار 4-10-نمودار پراکنش بین جرایم مربوط بهعدم ارائه دفاتر و اسناد و مدارک و جلوگیری از فرار مالیاتی در اداره کل امور مالیاتی شهرستان کرمان122
نمودار 4-11- نمودار پراکنش بین تأخیر در پرداخت و جلوگیری از فرار مالیاتی در اداره کل امور مالیاتی شهرستان کرمان124
نمودار 4-12- پراکنش بین مقادیر برازش شده استاندارد و باقیمانده‌های استاندارد شده در مدل رگرسیونمولفه های جرایم مالیاتی (عدم ثبت نام، عدم صدور صورت حساب، عدم تسلیم اظهارنامه، عدم ارائه دفاتر واسناد و مدارک و تأخیر در پرداخت) با جلوگیری از فرار مالیاتی129
چکیده
هدف این پژوهش عبارت است از بررسی میزان کارایی جرایم مالیاتی در جلوگیری از فرار مالیاتی در نظام مالیات بر ارزش افزوده .جامعه آماری 320 نفر و نمونه آماری طبق جدول مورگان 175 نفر انتخاب و اطلاعات مورد نیاز ازطریق پرسشنامه جمع آوری گردید .پس از تجزیه و تحلیل اطلاعات نتایج زیر بدست آمد:
بین جرایم مربوط به عدم ثبت نام ، عدم صدور صورتحساب ، عدم تسلیم اظهارنامه وعدم ارائه دفاترواسناد ومدارک با جلوگیری از فرار مالیاتی رابطه معنی داری وجود دارد، و بین جرایم مربوط به تاخیر در پرداخت و جلوگیری از فرار مالیاتی رابطه وجود ندارد. مهمترین پیش بینی کننده جرائم در جلوگیری از فرار مالیاتی ، به ترتیب عدم ارائه دفاتر واسناد و مدارک و عدم ثبت نام می باشند.
کلید واژه ها:مالیات-مالیات بر ارزش افزوده-جرائم مالیاتی-فرار مالیاتی -کارایی

1-مقدمه
تامین هزینه های عمومی کشورها همچون تامین امنیت، بهداشت و درمان،آموزش و ….. نیازمند منابع مناسب و مستمر برای دولت ها می باشد و مهمترین منبع درآمدی دولت ها برای تامین این هزینه ها در جهان امروز مالیات است. این منبع (مالیات ها) در کشورهای پیشرفته و توسعه یافته اکثر قریب به اتفاق درآمدهای دولت ها را تشکیل می دهد و اساساً تکیه بر درآمدهای مالیاتی که منبعی پایدار هستند، حکایت از سلامتی اقتصاد کشورها دارد.اصلاح ساختار اقتصادی کشور یکی از اهداف مهم دولت در حال حاضر محسوب می شود در همین چارچوب اصلاح ساختار درآمدی دولت و کاهش اتکاء به درآمدهای نفتی از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است.یکی از راهکارهای برنامه ریزی شده برای اصلاح ساختار درآمدی و کاهش اتکا بر درآمدهای نفتی اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده است.(پناهی و طهماسبی،10:1389)
این نوع مالیات نوعی مالیات بر فروش چندمرحلهای است که به عنوان درصدی ازارزش افزوده کالاهاو خدمات محاسبه واخذمیشود.مالیات برارزش افزوده مبنای وسیعتری داردو امکان وصول بخش اعظم ظرفیتهای بالقوه مالیاتی را درکشورفراهم میسازد(صمیمی ،1384 )
1-1عنوان تحقیق:
بررسی میزان کارایی جرایم مالیاتی در جلوگیری از فرار مالیاتی در نظام مالیات بر ارزش افزوده
1-2 بیان مسئله تحقیق
شاید بتوان ادعا کرد همزمان با تشکیل اولین جوامع بشری مالیات نیزپا به عرصه ظهور گذاشته است. کلمه مالیات به معنای باج و خراج و وجوهی است که مأمورین وزارت دارایی به موجب قانون از مردم می گیرند.در بیشتر کشورهای جهان بخش عمده ای از منابع درآمدی دولت، از طریق‎‎دریافت مالیات تامین ‏می شود. سهم مالیات از کل درآمدهای عمومی در میان کشورها، متفاوت است‎‎و میزان آن بستگی ‏به سطح توسعه و ساختار اقتصادی آنها دارد (علیپور و آقاجان،1:1389).
مالیات عبارت است از سهمی که موجب اصل تعاون ملی و طبق مقررات موضوعه، هر یک از افراد کشور موظف است از درآمد یا دارایی فرد به منظور تأمین هزینه های عمومی و حفظ منافع اقتصادی، سیاسی واجتماعی کشور بر حسب توانایی و استطاعت مالی فرد به خزانه دولت بپردازد (تقوی، 1378: 7).
مالیات یکی از مهمترین و با ثبات ترین درآمد های دولت است که به عنوان یکی از موثرترین سیاست های مالی نقش برجسته ای در فرآیند توسعه دارد و می تواند به عنوان ابزاری کارآ در اجرای عدالت اجتماعی ، مقابله با تورم قیمت ها، هدایت پرو‍‍‍ژه های توسعه ای و سرمایه گذاری های مولد در مسیرهای مطلوب مورد استفاده شایسته قرار گیرد(متین،1382،:13).
طبق شواهد تاریخی در روند تکامل جوامع بشری، حضور دولت چه از نظر کمی (حجم فعالیت ها) و چه از نظر کیفی (عمق و پیچیدگی وظایف) در زمینه مسائل مختلف اقتصادی و اجتماعی، به طور مداوم افزایش یافته است از سوی دیگر، عملیات مالی دولتها، اثرات غیر قابل انکاری بر زندگی اقتصادی مردم دارد. جوامع بشری نیاز قطعی به تغییرات اصلاحی اجتماعی و اقتصادی دارند، زیرا عملکرد بازارها، متضمن انحرافاتی است. سیاستهای مالی دولت ها از عمده ترین راه حل های این معضل است که می تواند در بازگرداندن و یا ایجاد شرایط مطلوب به مدد دست اندرکاران اقتصاد جامعه بیایند. در این رابطه توزیع مناسب درآمد از مواردی است که باید مورد تأکید فراوان قرار گیرد. در واقع پرکردن شکاف درآمدی از جنبه تحقق عدالت اجتماعی ضروری به نظر می رسد. همچنین مالیات به عنوان اصلی ترین ابزار کسب درآمد برای دولت ها جهت دستیابی به اهداف اقتصادی و اجتماعی مطرح است. از طرف دیگر مالیات ها به عنوان ابزار کنترل دولت ها بر اقتصاد به شمار می روند و دولت ها می توانند از مالیات ها به عنوان ابزار سیاستگذاری اقتصادی نیز استفاده نمایند(متین،1382،:14)
دولت ها برای اعمال حاکمیت نیازمند درآمد می باشند درآمدهای دولت به دو نوع درآمدهای مالیاتی و غیرمالیاتی تقسیم می شوند که بهترین روش کسب درآمد برای دولت ها درآمدهای مالیاتی می باشد، چرا که این منبع درآمد برای دولت قابلیت کنترل دارد(متین،1382،:12).
نقش درآمدهای مالیاتی دربسیاری ازکشورهادرمقایسه با سایرمنابع درآمدی بیشترحائزاهمیت است.به عبارت دیگرمقایسه این منبع مهم باسایرمنابع حاکی ازاین است که هرچه سهم مالیاتهادرتامین مخارج دولت بیشترباشدآثارنامطلوب اقتصادی کمترخواهدشد . به همین دلیل در کشورهای پیشرفته برخلاف کشورهای درحال توسعه مالیاتهادرتامین مالی مخارج دولت نقش بسیار بالایی رادارند و تقریباقسمت عمده مخارج دولت از این طریق تامین میشود .موضوع تامین مالی هزینه های دولت ازطریق درآمدهای عادی ومخصوصاًدرآمدهای مالیاتی یکی ازموضوعاتی است که درسالهای اخیردرکشورهای درحال توسعه کشورخودمان نیزموردتاکید قرارگرفته شده است . دراین زمینه بررسی عملکردنظام مالیاتی کشوردر سالهای اخیرنشان می دهدکه درتامین درآمدهای دولت نظام مالیاتی کارایی چندانی نداشته است. مثلا”به طوری که سهم درآمدهای مالیاتی کشور در بودجه دولت، از 6/26% در سال 1386 به 7/28% در سال 1387 رسیده است که البته فاصله زیادی تا نقطه مطلوب دارد. (مرکز پژوهش و اسناد ریاست جمهوری، 1387)
بدون شک یکی از مهمترین مشکلات ساختاری اقتصادی کشور، ضعف نظام مالیاتی می باشد. شرایط این نظام به گونه ای است که کمتر می توان نشانه هایی از یک نظام مالیاتی کارآمد را در آن پیدا نمود. چرا که اگر کارایی را انجام درست کار بدانیم، نظام مالیاتی ایران کار خود را درست انجام نمی دهد. به عبارت دیگر این نظام فاقد شاخص های اثبات کننده انجام درست کار یعنی “دقت”، “سرعت”با حداقل هزینه می باشد(متین،1382،:27).
لذا برخورداری از یک نظام مالیاتی کارآمد می تواند گامی در مسیر تحقق اهداف دولتها محسوب گردد. بنا به اهمیت و تاثیر گذاری فرار مالیاتی بر نظام مالیاتی ارزش افزوده مطالعات متعددی در زمینه شناسایی عوامل موثر بر شکل گیری وجلوگیری ازپدیده فرار مالیاتی در نظام مالیات بر ارزش افزوده انجام گرفته است به همین خاطر تحقیق حاضر به دنبال پاسخ به سوال زیر است:
آیا بین میزان کارایی جرایم مالیاتی با جلوگیری از فرار مالیاتی در نظام مالیات بر ارزش افزوده رابطه وجود دارد؟
1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق
مالیات مهمترین ابزار سیاست مالی دولت است که روند رشد اقتصادی را تسریع می بخشد و توزیع مجدد درآمد را جهت کاهش شکاف طبقاتی فراهم می آورد. مالیات ها یکی از عمده ترین و با ثبات ترین منابع درآمدی دولت ها را تشکیل می دهند. امروزه درآمدهای مالیاتی بسیاری از کشورها در مقایسه با سایر منابع از اهمیت بالاتری برخوردارند. به علاوه مالیات ها به عنوان مؤثرترین عامل در سیاست های مالی نقش خطیر و پویایی در روند توسعه کشورها به عهده دارند و می توانند به عنوان ابزاری کارا در تصحیح نابرابری ها، مقابله با تورم قیمت ها ،هدایت پروژه های توسعه در مسیرهای مطلوب، کاهش مصرف های تجملی و غیرمفید طبقات ثروتمند و نیز جمع آوری پس اندازهای اجباری و هدایت آنان به سرمایه گذاری های مولد مورد استفاده قرار گیرند. بنابراین مالیات ها نقش بسیار مهمی در تأمین مالی دولت از یک سو و تنظیم امور اقتصادی از سوی دیگر ایفا می کنند. (متین،16:1382).
در اغلب کشورهای در حال توسعه از جمله ایران به علل مختلف سهم درآمدهای مالیاتی بسیار ناچیز بوده و سهم درآمد حاصل از فروش منابع طبیعی بیشترین سهم را در تأمین هزینه های دولت دارد که این ترکیب نامناسب درآمدها از یک سو حکایت از وابستگی شدید اقتصاد و درآمدهای دولت به ثروتهای طبیعی دارد و از سوی دیگر نشانگر فقدان یک نظام مالیاتی مؤثر و کارا در کشور می باشد (متین،17:1382).
نقش اصلی در درآمدهای دولت را در حداقل در دو دهه اخیر،درآمدهای ناشی از فروش نفت ایفا کرده است ترکیب نامناسب درآمدهای دولت از یک سو به وابستگی شدید اقتصاد و درآمدهای دولت از یک سو به وابستگی شدید اقتصاد و درآمدهای دولت به نفت و از سوی دیگر نبود نظام مالیاتی کارآمد اشاره دارد ضرورت های ناشی از جنگ تحمیلی و هزینه های بازسازی پس از دوران دفاع مقدس در کنار تحریم های اقتصادی و سایر عوامل نیاز به دخالت دولت در اقتصاد را دو چندان کرده است.لذا در بازه های مختلف زمانی دولت ها با کسری شدید بودجه مواجه بوده اند که بایستی توسط درآمدهای مالیاتی پوشش داده شوند.بررسی های مختلف نشان می دهد که شکاف چشم گیری میان ظرفیت بالقوه و بالفعل مالیاتی در ایران وجود دارد که با اصلاح شیوه اخد مالیات می توان این شکاف را پر کرده و درآمد مالیاتی دولت را افزایش داد(پژویان،17:1389).
اتکاء بیش از حد بر درآمدهای نفتی با توجه به نوسان‌های شدید و غیرقابل پیش‌بینی آن در بازارهای جهانی، بی ثباتی کل درآمدهای دولت را سبب شده و همین طور گسترش بخش دولتی را به ویژه در امور تصدی‌گری به وجود آورده که دولت‌های ایرانی از هر گرایش فکری و سیاسی که باشند نسبت به آن ابراز نارضایتی میکنند.از سویی دیگر به علت پایین بودن سهم درآمدهای مالیاتی در تامین مخارج دولت و بهبود و رفاه اجتماعی و همچنین کافی نبودن درآمدهای مالیاتی در جهت پوشش دادن مخارج، دولت را در سال‌های گوناگون با کسری بودجه مواجه نموده که با توجه به تاثیر بلندمدت آن و استقراض از بانک مرکزی جهت تامین این کسری و تزریق درآمدهای ناشی از فروش نفت به اقتصاد کشور، باعث تشدید تورم در اقتصاد ایران شده است. بنابراین ضرورت اصلاح و تجدیدنظر در نظام مالیاتی کشور و استفاده از منابع و روش‌های مدرن مالیاتی چون مالیات بر ارزش افزوده می‌تواند یک راهکاراساسی جهت بهبود وضعیت اقتصاد ملی باشد.(سازمان امور مالیاتی کشور،1387)
1-4 اهداف تحقیق
1-4-1- اهداف اصلی
1-توصیف وشناخت رابطه بین میزان کارایی جرائم مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی در نظام مالیات بر ارزش افزوده
1-4-2- اهداف فرعی
1-توصیف و شناخت رابطه بین جرائم مربوط به عدم ثبت نام و جلوگیری از فرار مالیاتی در نظام مالیات بر ارزش افزوده
2- توصیف و شناخت رابطه بین جرائم مربوط به عدم صدور صورتحساب وجلوگیری از فرار مالیاتی در نظام مالیات بر ارزش افزوده
3- توصیف و شناخت رابطه بین جرائم مربوط به عدم تسلیم اظهارنامه و جلوگیری از فرار مالیاتی در نظام مالیات بر ارزش افزوده
4-توصیف و شناخت رابطه بین جرائم مربوط به عدم ارائه دفاتر و اسناد ومدارک وجلوگیری از فرار مالیاتی در نظام مالیات بر ارزش افزوده
5-توصیف و شناخت رابطه بین جرائم مربوط به تاخیر در پرداخت وجلوگیری از فرار مالیاتی در نظام مالیات بر ارزش افزوده
1-5 محدوده تحقیق
الف)زمانی: داده های مورد نیاز جهت اجرای تحقیق در سال 1392 جمع آوری میگردد.
ب ) مکانی : اداره کل امور مالیاتی شهرستان کرمان.

ج)موضوعی:در زمینه مالیات بر ارزش افزوده.
1-6- تعریف واژه ها و اصطلاحات
1-6-1- تعاریف نظری
مالیات بر ارزش افزوده:مالیات بر ارزش افزوده نوعی مالیات چند مرحله ای است، که در مراحل مختلف زنجیره واردات/تولید/توزیع بر اساس درصدی از ارزش افزوده کالاهای فروخته شده یا خدمات ارائه شده در هر مرحله اخذ می گردد، ولی مالیات پرداختی در هر مرحله از زنجیره واردات ـ تولید ـ توزیع به عنصر مرحله بعدی زنجیره انتقال می یابد، تا نهایتاً توسط مصرف کننده نهایی پرداخت گردد)پناهی،14:1389)
فرار مالیاتی :هرگونه تلاش غیرقانونی برای پرداخت نکردن مالیات مانند ندادن اطلاعات لازم در مورد عواید و منافع مشمول مالیات به مقامات مسئول فرار مالیاتی خوانده می شودکه در ‏کشورها باعث شده است تا درآمدهای مالیاتی‎همواره از آنچه که برآورد می شود کمتر ‏باشد و تمامی کشورها تلاش خود را برای کاهش‎‎این پدیده به کار می گیرند. بررسی فرار مالیاتی و عوامل شکل گیری آن کمک می کند تا اصلاحات قانونی لازم برای جلوگیری و کاهش رشد آن انجام شده و زمینه لازم برای افزایش کارایی نظام مالیاتی و درآمدهای مالیاتی فراهم شود(موسوی جهرمی،19:1388).
بر این اساس پدیده فرار مالیاتی در نظام مالیات بر ارزش افزوده مانند سایر مالیاتها به عللی و تحت تاثیر عوامل گوناگونی از جمله عوامل اقتصادی ,بسترهای اجتماعی و توان اجرایی و مدیریتی سازمان مالیاتی رخ می دهد.معمولا راه های فرار مالیاتی موجود در مالیات بر ارزش افزوده به قرار زیر است:
1-خودداری افراد مشمول مالیات از نام نویسی:نگهداری آمار افرار مشمول مالیات بر ارزش افزوده نیازمند یک سیستم اجرایی قوی است،درغیراین صورت افراد مشمول پرداخت مالیات می توانند از نام نویسی اجتناب ورزند.
2-ادعاهای غلط در مورد صادرات: به علت معاف بودن صادرات گاهی اوقات اطلاعات غلطی اعلام می شود.
3 -اعلام مقدار فروش کمتر از میزان واقعی: در این روش هرچه شخص کمتر فروش اعلام کند مقدار بدهی کمتر می شود.
4-اعلان ادعاهای اغراق آمیزدر مورد استرداد:راه دیگر بیش از حد نشان دادن ادعا برای مالیات های پرداخت شده در مراحل قبلی تولیداست.ساده ترین راه جعل فاکتورهای ساختگی برای خریدهایی است که هرگز صورت نگرفته است (موسوی جهرمی،20:1388).
جرایم مالیاتی : در این قانون چنان چه مؤدیان از انجام وظایف و تکالیف مقرر شده سرباز زنند و یا تخلفی از مقررات این قانون مشاهده شود علاوه بر پرداخت مالیات متعلق ،مشمول جرائم (مبالغی است که از سوی قانونگذار به دلیل مواردی همچون عدم ثبت نام ,عدم تسلیم اظهارنامه,عدم پرداخت بدهی و …وضع شده است.)سنگینی می شوند که شرح آن در مواد22و 23 این قانون آمده است. (علیپور- آقاجان ،38:1389).
تعریف مودی:فعالان اقتصادی اعم از حقیقی یا حقوقی که اقدام به عرضه کالاها و یا ارائه خدمات ،همچنین واردات و صادرات می نمایند، عاملان به عنوان مودی مطرح می باشند .بنابراین کلیه فعالان اقتصادی در سراسر کشور به عنوان مودی مالیات بر ارزش افزوده معرفی می شوند(پناهی،16:1389).
ثبت نام: مودیان مکلفند به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور تعیین و اعلام می شود نسبت به ارائه اطلاعات درخواستی سازمان مذکور و تکمیل فرمهای مربوطه اقدام و ثبت نام نمایند(قانون مالیات برارزش افزوده،ماده 18)
صدور صورتحساب:مودیان مکلفند در قبال عرضه کالا یا خدمات موضوع این قانون صورتحسابی با رعایت قانون نظام صنفی و حاوی مشخصات متعاملین و مورد معامله به ترتیبی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین و اعلام می شود صادر و مالیات متعلق را در ستون مخصوص درج و وصول نمایند در مواردی که از ماشین های فروش استفاده می شود نوار ماشین جایگزین صورتحساب خواهد شد.کالاهای مشمول مالیات که بدون رعایت مقررات و ضوابط این قانون عرضه گردد علاوه بر جرائم متعلق و سایر مقررات مربوط موضوع این قانون کالای قاچاق محسوب و مشمول قوانین و مقررات مربوط می شود. (قانون مالیات بر ارزش افزوده،ماده 19).
وصول مالیات توسط مودیان:مودیان مکلفند مالیات موضوع این قانون را درتاریخ تعلق مالیات محاسبه و از طرف دیگر معامله وصول نمایند(قانون مالیات بر ارزش افزوده،ماده 20).
ثبت و نگهداری اسناد و مدارک:مودیان مشمول مالیات موضوع این قانون مکلفند از دفاتر ،صورتحسابها و سایر فرمهای مربوط ،ماشینهای صندوق و یا سایر وسایل و روشهای نگهداری حساب که سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می کند استفاده نمایند.مدارک مذکور باید به مدت ده سال بعد از سال مالی مربوط توسط مودیان نگهداری و در صورت مراجعه ماموران مالیاتی به آنان ارائه شود(قانون مالیات بر ارزش افزوده،ماده 34).
تسلیم اظهارنامه:مودیان مکلفند اظهارنامه هر دوره مالیاتی را طبق نمونه و دستوالعملی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین و اعلام می شود حداکثر ظرف پانزده روز از تاریخ انقضاءهر دوره مالیاتی سه ماه،اظهارنامه ای را طبق نمونه و دستورالعملی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام شده است را به ترتیب مقرر،تکمیل ،تسلیم و مالیات و عوارض متعلق به دوره را محاسبه ودر مهلت تعیین شده مذکور به حسابی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام گردیده واریز نمایند(قانون مالیات بر ارزش افزوده،ماده 21).
تخلفات وجرائم مالیاتی:با توجه به وظایف و تکالیف قانونی فعالان اقتصادی مطابق با قانون مالیات بر ارزش افزوده و عهده دار بودن وصول مالیات توسط آنان از طریق ثبت نام در این نظام مالیاتی و همچنین وجود رویه خود اظهاری توسط مودیان از طریق تسویه حساب های فصلی،بیانگر اصل صحت اظهارات مودیان در ساختار مالیاتی کشور می باشد مگر اینکه خلاف آن ثابت گردد(پناهی، 24:1389).
در این راستا در مواد 22 و 23قانون قانونگذار برای برخورد با مودیانی که از انجام وظایف قانونی خود تخطی می نمایند جرایمی به شرح ذیل در نظر گرفته شده:
1-عدم ثبت نام مودیان درمهلت مقررمعادل(75%)مالیات متعلق تا تاریخ ثبت نام یا شناسایی حسب مورد.
2-عدم صدور صورتحساب معادل یک برابر مالیات متعلق
3عدم درج قیمت در صورتحساب معادل یک برابر مابه التفاوت مالیات متعلق
4-عدم درج و تکمیل اطلاعات صورتحساب طبق نمونه اعلام شده معادل (25%)مالیات متعلق
5-عدم تسلیم اظهارنامه ازتاریخ ثبت نام یا شناسایی به بعد حسب موردمعادل (50%)مالیات متعلق
6-عدم ارائه دفاتر یا اسناد و مدارک حسب مورد معادل (25%)مالیات متعلق(قانون مالیات بر ارزش افزوده،ماده 22).
7-تاخیر در پرداخت مالیاتهای موضوع این قانون در مواعد مقرر موجب تعلق جریمه ای به میزان (2%)در ماه،نسبت به مالیات پرداخت نشده و مدت تاخیر خواهد بود(قانون مالیات بر ارزش افزوده،ماده 23).
1-6-2- تعاریف عملیاتی
جرائم مالیاتی : در این تحقیق جرائم مالیاتی شامل 5 مولفه عدم ثبت نام،عدم صدور صورتحساب،عدم تسلیم اظهارنامه،عدم ارائه دفاتر و اسناد و مدارک ،تاخیر در پرداخت می باشد که با استفاده از پرسشنامه ای که محقق ساخته اندازه گیری می شود.نمره ای که آزمودنیها در مقیاس لیکرت به این پرسشنامه می دهند میزان کارایی جرائم مالیاتی را مشخص می نماید.
فرار مالیاتی: در این تحقیق فرار مالیاتی شامل 3 مولفه خودداری افراد مشمول مالیات از نام نویسی،اعلام مقدار فروش کمتر از میزان واقعی،اعلان ادعاهای اغراق آمیزدر مورد استردادمی باشد که با استفاده از پرسشنامه ای که محقق ساخته اندازه گیری می شود.نمره ای که آزمودنیها در مقیاس لیکرت به این پرسشنامه می دهند فرار مالیاتی را مشخص می نماید.
کارایی جرایم: منظور از میزان کارایی جرایم در این تحقیق میزان تاثیر گذاری آنهاست.
1-7 انواع متغیرها
دانشمندان ،سازه ها و ویژگی های را که مورد مطالعه قرار می دهند ،با اندکی اغماض متغیر می نامند(کرلینجر،125:1390).
متغیر پیش بین:متغیری است که انتظار می رود تغییر در متغیر ملاک را توضیح دهد ،به عبارت دیگر متغیر پیش بین متغیر روشنگر است (ایران نژاد ،48:1382). در این تحقیق متغیر پیش بین میزان کارایی جرائم مالیاتی است.
متغیر ملاک:می توان گفت متغیر ملاک نتیجه متغیر پیش بین است .متغیر ملاک متغیر معیار نیز نامیده می شود(ایران نژاد ،48:1382)متغیرملاک متغیری است که تغییرات آن وابسته به تغییرات متغیرپیش بین است(طاهری،1385:26)دراین تحقیق متغیرملاک یا هدف جلوگیری فرارمالیاتی است.
خلاصه فصل اول
در این فصل ابتدا مقدمه ای از موضوع بیان و سپس موضوع تحقیق و بیان مسئله تعریف شده است و محدوده تحقیق از نظر زمانی و مکانی بیان گردید.درادامه فصل هدف محقق از این کار تحقیق به طور مفصل و ضرورت تحقیق توضیح داده شد و در آخر نیز تعریفی از واژه های کلیدی و نوع متغیرها ارائه شده است.

دسته بندی : پایان نامه ها

پاسخ دهید